Úvod
Aktuality
Co nabízíme
Ubytování
Život u nás
Ceník
Fotogalerie
Personál
Ke stažení
Nabídka pro veřejnost
Kontakt:
Věžnice 128, 582 52 Věžnice
Telefon: +420 564 109 950
Mobil: +420 724 165 049
Provozní doba: po-pá 8.00 - 14.00
Email: domov.svateho.floriana@
centrum.cz

Číslo dárcovského účtu:
218362637/0300
Potvrzení o daru zažádejte na e-mailu: josmalek@seznam.cz
Podpořil Kraj Vysočina
Pečovatelská služba Poskytujeme služby obyvatelům DsvF a dále občanům obce Věžnice a okolních obcí na základě podání žádosti o poskytnutí pečovatelské služby a následném uzavření smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby.

Péče je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.
Pečovatelská služba je poskytována pracovníky, kteří splňují kvalifikační předpoklady dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách.

Základní činnosti
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• fakultativní úkon (pedikúra v domácnosti uživatele, pronájem pračky a sušičky, sauna, masáže, kosmetika, manikúra, fitcentrum)
• poradenství (poskytováno bez úhrady)

Pravidla pro poskytování pečovatelské služby
1. Služba je poskytována uživatelům (cílové skupině), kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
2. Jednotlivé úkony provádí profesionální pracovníci pouze pro osobu, s níž je péče sjednaná a v rozsahu sjednané péče.
3. Služba je poskytována za úhradu dle platného ceníku, který vychází z vyhlášky č. 505/2006 Sb., § 6 Zákona č.108/2006, Sb., o sociálních službách.
4. Služba je poskytována bez úhrady osobám, které splňují podmínky § 75 odst. 2, bod a, b, c, d, e.
5.  Služba je poskytována na základě žádosti o zavedení pečovatelské služby, provedeného místního šetření a s následného uzavření písemné smlouvy o poskytování služby mezi uživatelem a poskytovatelem.
6. Služba je uživatelům poskytována v daném čase, s ohledem
na možnosti a kapacitu služby.
7.  Služba je poskytována formou pečovatelských úkonů, které obsahují základní činnosti týkající se péče o osobu a její domácnost.

Den a doba poskytování služeb
Služby poskytujeme každý pracovní den od 8:00 – 14:00, popřípadě dle domluvy
Každému klientovi je služba poskytována na základě jeho potřeb a přání. Přitom je brán ohled na provozní a personální možnosti poskytovatele pečovatelské služby.
V případě, že nejsme schopni požadované služby poskytnout, pomůžeme s jejich zajištěním u jiného poskytovatele.

Změna poskytování služby
V případě, že je třeba rozsah poskytování služeb změnit (ať už jednorázově nebo dlouhodobě), informuje klient klíčového pracovníka nebo vedoucí pečovatelku o této skutečnosti.

Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování služby

Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením
Tuto ochranu zabezpečujeme těmito způsoby:
- všichni zaměstnanci dodržují zásadu pozitivního, vstřícného a obětavého přístupu k uživatelům služby v domácnostech i na veřejnosti, patří sem i oslovování uživatelů,
- zaměstnanci nemluví o uživatelích své služby nikdy hanlivě v soukromí ani na veřejnosti,
- zaměstnanci vždy dodržují Morální kodex,
- při doprovázení uživatelů služby na veřejnosti dávají zaměstnanci přednost civilnímu oblečení před pracovní uniformou (aby neupozorňovali na to, že občan využívá pomoc služby),
- při doprovodu uživatelů služby na veřejnosti dbají zaměstnanci (v rámci možností) na vzhled uživatele – upravenost, čistotu, oblečení,
- při aktivizačních programech organizovaných ve spolupráci se školou a s dobrovolníky mohou mladí objevit kvality a osobnosti uživatelů a nesoudit je podle prvního dojmu a obecného pravidla konzumní společnosti, ve které je uznávána jen povrchní krása.

Ochrana služby před předsudky a negativním hodnocením
Při prezentaci služeb Dsv F (např. při dni otevřených dveří, při rozhovorech s občany Věžnice a přilehlých obcí) se snažíme vyvrátit názor veřejnosti, který na vesnici přetrvává, že péči o potřebného člena rodiny si musí zajistit rodina sama a požádat o pomoc PS je znakem neschopnosti rodiny. Zdůrazňujeme přínos profesionální péče a poradenství. Poukazujeme na to, že jde o jeden z vhodných způsobů jak zabezpečit péči o potřebného člena rodiny, aniž by rodinný příslušník utrpěl ztrátu zaměstnání.

Objektivní obrázek o poskytované službě se snažíme zajistit:
- propagací poskytované služby formou informačních letáčků (druhy poskytovaných služeb, které poskytují odborní pracovníci),
- při jednání se zájemcem o pečovatelskou službu předložíme platný sazebník úhrad (službu neposkytujeme zdarma),
- pořádáme Dny otevřených dveří, při kterých si veřejnost prohlédne Domov, seznámí se s poskytovanými službami a při rozhovorech s uživateli služby získá jejich pohled na službu,
- zaměstnanci vždy dodržují Morální kodex (dbají vždy na dobrou reprezentaci organizace, dbají na svůj zevnějšek, na způsob vyjadřování, nekomentují problémy zařízení na veřejnosti),
- pozitivním hodnocením služeb na veřejnosti (Věžnický zpravodaj, webové stránky),
- účastí ZŠ na aktivizačních programech, kdy se žáci i učitelé mohou přesvědčit o příjemném a čistém prostředí v DsvF a o přístupu personálu k uživatelům služby.

Ochrana práv uživatelů služby
- Dsv.F má zpracovaná a průběžně reviduje a doplňuje Pravidla pro situace hrozícího porušení práv uživatelů.
- Každý pracovník Dsv.F pečlivě dbá na dodržování závazných pravidel, která chrání důstojnost a práva uživatel, přitom si je vědom zvýšeného rizika manipulace či  jiného porušování práv uživatel více závislých na pomoci služby.
- Všichni pracovníci Dsv.F vědí, jak se postupuje, když dojde k porušení práv uživatele, což stvrdí svým podpisem - seznámení s manuálem pečovatelské služby.

Vnitřní pravidla pro střet zájmů
Nastane-li konfliktní situace mezi uživateli služby, mezi pracovníkem a uživatelem nebo mezi pracovníky, pracovník situaci nevyhrocuje, naopak se snaží o kompromis a domluvu, zachovává profesionální přístup. V případě, že se nepodaří situaci zvládnout a vyřešit ke spokojenosti všech dotčených stran, je dále řešena předsedou společnosti p. Málkem. Vnitřní pravidla pro střet zájmů jsou založena v Seznamu vnitřních pravidel organizace PS DsvF.